جراحی-طحال

جراحی برداشتن طحال (اسپلنکتومی)

طحال اندامی است که مرکز ذخیره‌سازی سلول‌های قرمز خون در بدن است و...