جراحی-کیسه-صفرا

بیماری های کیسه صفرا و جراحی آن

رایج‌ ترین نوع بیماری صفرا مربوط به تشکیل سنگ کیسه صفرا است که در آن...