درباره ما

دکتر علیرضا توسلی

    متخصص جراحی عمومی
    استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
    جراحی های کم تهاجمی(لاپاراسکپی)

    عضو انجمن جراحان لاپاراسکپیک آمریکا
    عضو انجمن جراحان درون بین ایران
    عضو جامعه جراحان ایران

تماس سریع